ចោរ Ransomware រកចំណូលបាន២៥លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ

31/07/2017 -  266

ក្រុមចោរអ៊ីនធើណែត រកប្រាក់ចំណូលបានយ៉ាងតិច២៥លានដុល្លារអាមេរិកពីកម្មវិធីRansomware នៅក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមការអោយដឹងតាមការស្រាវជ្រាវពី Google។ ទឹកប្រាក់ដែលក្រុមចោរអ៊ីនធើណែតរកបានច្រើនបំផុតគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ 

Ransomware ជាប្រភេទកម្មវិធីដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំព្យូរទ័រ មិនអាចចូលទៅប្រើទិន្នន័យក្នុងកំព្យូទ័របាន លុះត្រាណាតែបង់ប្រាក់លោះ។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត