រៀបចំសំភារៈក្មេងលេងអោយមានរបៀបល្អ តាមវិធីងាយៗ

01/09/2017 -  242

សំភារៈក្មេងលែងអាចមានទំហំតូច ធំ ហើយច្រើននិងគ្រប់ប្រភេទ មានទាំងតុក្កតា។ល។ ទុកដាក់សំភារៈមិនបានល្អ ពេលខ្លះសំភារៈទាំងនោះធ្វើអោយផ្ទះគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់។ ប៉ុន្តែបើ រៀបចំទុកដាក់សំភារៈក្មេងលែង បានល្អធ្វើអោយសំភារៈលែងកំសាន្តទាំងនោះក្លាយជាគ្រឿងលំអរនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកទៅវិញផង។

បន្ថែមលើនេះ កូនរបស់អ្នកនឹងងាយរកឃើញសំភារៈលែងរបស់ពួកគេ នៅពេលពួកគេចង់លែងម្តងទៀតធ្វើអោយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ទៅទិញជាថ្មីឡើយ។

ការរៀបចំសំភារៈលែងកូនបានល្អរបស់អ្នកជាឳពុកម្តាយអាណាព្យាបាល ជាគំរូល្អដល់ក្មេងក្នុងការរស់នៅមានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅពេលគេពេញវ័យធំឡើង។

ខាងក្រោមនេះជាគំនិតខ្លះៗបង្ហាញពីការរៀបចំទុកដាក់សំភារៈក្មេងលែង៖

 

ដោយ៖ Vibe

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត