ត្រី យកចេញពីទឹកភ្លាម ប្រែទៅជាកកភ្លាម

19/11/2017 -  886

ត្រីដែលចាប់បាន បានប្រែទៅជាកកភ្លាមៗ នៅពេលយកចេញពីទឹក ក៏ដោយសារតែ អាកាសធាតុត្រជាក់ បានវាយប្រហារលើទន្លេ Songhua River ក្នុងទីក្រុង Harbin ស្ថិតនៅ ភាគខាងជើងឈៀងខាងកើត របស់ប្រទេសចិន។

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត