ប្រណាំងទូកលើទឹកកក

02/02/2018 -  481

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញ ការប្រណាំងទូកលើទឹកហើយ ប៉ុន្តែការអ៊ុំទូកលើទឹកកកវិញ តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញដែរឬទេ? ចែករំលែកបន្ត ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា ពិតជាប្លែកអស្ចារ្យ។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត