ម៉ាកផលិតផលល្បីៗទាំង១០ ជាអំណោយដែលស្ត្រីអ្នកមានចិន ចំណូលចិត្ត

05/02/2018 -  575

ម៉ាកBulgari ជាម៉ាកផលិតផលលំដាប់ទី១ ក្នុងចំណោមផលិតផលម៉ាកល្បីៗដែលស្ត្រីជនជាតិចិនជាអ្នកមាន ចូលចិត្ត ហើយលំដាប់ទី២ ជាផលិតផល Apple និងទី៣ម៉ាកChanel។ អ្នកបើការតាមស្ទាបស្ទង់មតិលើអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាកល្បីៗនៅឆ្នាំ២០១៨។

ជាការស្ទាបស្ទង់មតិមួយ ធ្វើឡើងលើស្ត្រីជាសេដ្ឋីប្រមាណជា៤៦៣នាក់ ដែលម្នាក់ៗមានទឹកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងតិច១០លានយ៉ន់ ឬស្មើនិង១,៥៧លានដុល្លារអាមេរិក។

ខាងក្រោម ជាផលិតផលម៉ាកល្បីទាំង១០ ជាអំណោយ ដែលស្ត្រីអ្នកមានទ្រព្យចិនចូលចិត្ត ៖

១០. ម៉ាក Cartier

៩. ម៉ាក La Mer

៨.ម៉ាក Tiffany

៧. ម៉ាក Dior

៦. ម៉ាក Gucci

៥. ម៉ាក Hermes

៤.ម៉ាក Louis Vuitton

៣. ម៉ាក Chanel

២. ម៉ាក Apple

១.ម៉ាក Bulgari

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត