ផលិតផលម៉ាកល្បីៗទាំង១០ ដែលបុរសអ្នកមានចិន ចង់បានជាអំណោយ

13/02/2018 -  533

សម្រាប់អំណោយ បុរសចិនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ ពេញចិត្តទៅលើផលិតផលម៉ាកល្បីទាំង១០ ក្នុងនោះ Apple ស្ថិតនៅលំដាប់ទី១ ជាអំណោយដែលគាប់ចិត្តបុរសអ្នកមានចិន ខ្លាំងបំផុត ហើយផលិតផលបន្ទាប់មាន Louis Vuitton និង Chanel។

នេះជាការស្ថាបស្ទង់មតិ លើអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញម៉ាកល្បីៗ របស់ប្រទេសចិនឆ្នាំ២០១៨។ ដំណឹងនេះ បានមកពីការស្ទាបស្ទង់មិត លើបុរសចិនជាសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ទង់លានដុល្លារ យ៉ាងតិចណាស់ក៏មានជាង១លានដុល្លារ ប្រមាណជា៤៦៣នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាផលិតផលម៉ាកល្បីៗទាំង១០ ដែលបុរសអ្នកមានចិន ចង់បានជាអំណោយ៖

១០ Rolex

៩ Bulgari

៨ Dior

៧ Gucci

៦ Hermes

៥ Moutai

៤ Cartier

៣ Chanel

២ Louis Vuitton

១ Apple

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត