តិចនិចងាយៗ រៀបចំដាក់សំភារៈក្នុងបន្ទប់ទឹកតូច

16/02/2018 -  2170

ទោះជាបន្ទប់ទឹកតូច ក៏អ្នកនៅតែអាចរក្សាទុក សំភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្ទប់ទឹក ដូចជាកន្សែង ក្រដាស បំពង់ផ្លុំសក់ ថ្នាំក្រចក សាប៊ូ ក្រែមផ្សេងៗ នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបានដដែល។

រូបភាពខាងក្រោម បង្ហាញតិចនិចងាយៗមួយចំនួន ជួយជាគំនិតសម្រួល ដល់ការរៀបចំបន្ទប់ទឹកទំហំតូច អោយដាក់សំភារៈចាំបាច់មួយចំនួនបានហើយ និងមើលទៅឃើញបន្ទប់ទឹកស្រលៈ។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត