ប៉ូលីសនៅប្រទេសចិន និយាយពាក្យលាចុងក្រោយ ទៅកាន់សុនខប៉ូលីស

19/02/2018 -  595

ប៉ូលីសនៅប្រទេសចិន និយាយពាក្យលាចុងក្រោយ ទៅកាន់សុនខប៉ូលីសមានឈ្មោះថា Er Kun ដែលជាមិត្តសម្លាញ់ និងសហជីវិនរបស់ពួកគេ។

Er Kun ជាសត្វសុនខដ៏វៃឆ្លាត ស្លាប់ដោយសារជំងឺ នៅអាយុ១០ឆ្នាំ ដែលស្មើនិងមនុស្សមានអាយុ៨០ឆ្នាំ។

គ្រូបង្វឹកម្នាក់រៀបរាប់ដូច្នេះ «ថ្វីត្បិតថា រាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំជាអ្នកបង្វឹក តែEr ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំ ច្រើនជាងខ្ញុំ ចំពោះ Er។ ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយស ដែលមាន Er Kun ជាដៃគូ»។

ទស្សនារូបភាពលាគ្នាចុងក្រោយរវាងប៉ូលីស និងសត្វសនខដ៏វៃឆ្លាតជួយការងារប៉ូលីសខាងក្រោម៖

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត