ប្រកួតរូបសាក់លើរាងកាយ នៅប្រទេសថៃ

22/02/2018 -  1564

តាមរូបភាពចែករំលែកនៅលើបណ្តាញអនឡាញ នៅប្រទេសថៃ បានបង្ហាញការប្រកួតរូបសាក់ នៅលើរាងកាយ ទាំងបុរស និងស្ត្រី បានធ្វើឡើងនៅខេត្តរ៉ាយ៉ង(Rayong Province) ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃ១៧កុម្ភៈ កន្លងទៅ។

អ្នកចូលរួមប្រកួតរូបសាក់នៅលើរាងកាយ អ្នកខ្លះក៏មានរូបសាក់តូច ហើយអ្នកខ្លះក៏មានរូបសាក់ធំ នៅពេញរាងកាយ។ សម្រាប់អ្នកមានរូបសាក់ធំ នៅពេញរាងកាយ ដើម្បីបង្ហាញរូបសាក់របស់ខ្លួន ក៏ត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញ ដើម្បីអោយមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការវាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការ។

សំរាប់បរិយាកាស ក្នុងការប្រកួត តើយ៉ាងណាទៅ? ទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាខាងក្រោម៖

 

ដោយ៖ Vibe

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត