ភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅប្រទេសចិន ទទួលអ្នកទេសចរណ៍ច្រើនជាង៧សែននាក់

04/05/2018 -  220

នៅប្រទេសចិន មានភូមិ Xihe ជាភូមិលំនៅដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ ស្ថិតនៅខេត្តHenan ទទួលបានអ្នកទេសចរណ៍ច្រើនជាង៧សែននាក់ នៅក្នុងអំឡុងពេល៤ឆ្នាំចុងក្រោយ ជាមួយនិងប្រាក់ចំណូលបុរាណ១៧លានយ៉ន់ ឬស្មើនិង២,៦៧លានដុល្លារអាមេរិក។

គុណប្រយោជន៍ទាំងនេះ បានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជម្រុញវិស័យទេសចរណ៍។

 

 

ដោយ៖ vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត