កម្មវិធី Youth Robot នៅប្រទេសចិន

07/05/2018 -  291

កម្មវិធីមនុស្សយន្តយុវជននៅប្រទេសចិន កម្មវិធីមនុស្សយន្តយុវជន Youth robot បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្ត Hunan ប្រទេសចិន។

ទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅអំឡុងពេលកម្មវិធីមនុស្សយន្តយុវជន Youth robot នៅខេត្ត Hunan ប្រទេសចិន៖

១/ មនុស្សម្នា មើលមនុស្សយន្តរាំ

២/ ក្មេងៗ បញ្ជាយន្តហោះដ្រូន

៣/ ក្មេងៗ ប្រើប្រាស់ប៊ិច3D printing

៤/ ក្មេងៗ ប្រើប្រាស់ប៊ិច3D printing

៥/ ក្មេងៗ សាកល្បងប្រើប្រាស់វែនតា VR glasses

 

 

ដោយ៖ Vibe

 

 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត