ពិពណ៌រថយន្តនៅប្រទេសប៉ូឡូញ

16/05/2018 -  235

ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពពិពណ៌រថយន្តឆ្នាំ២០១៨នៅឯប្រទេសប៉ូឡូញ។

កម្មវិធីពិពណ៌រថយន្ត បានប្រារព្ធធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី១២ឧសភា ដល់១៣ឧសភា និងមានបង្ហាញរថយន្តច្រើនជាង២០០០គ្រឿង។

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត