ទិដ្ឋភាពបុណ្យរ៉ាម៉ាដន នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ី សាអូឌីត

13/06/2018 -  184

ខាងក្រោមនេះ ជាទិដ្ឋភាពបុណ្យរ៉ាម៉ាដន នៅយប់ទី២៧ នៅព្រះវិហារ Prophet's Mosque ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ។

 

 

ដោយ៖ Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត