តារាប្រុសកូរ៉េ១០រូប ដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅប្រទេសចិន

12/08/2018 -  323

មានតារាប្រុសកូរ៉េ១០រូប ដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន។ នេះបើតាមការស្ទាបស្ទង់មិត ដែលបង្ហាញដោយទីភ្នាក់ងារ HI CHINA ។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាប្រុសដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទាំង១០រូបនៅប្រទេសចិន នៅពេលបច្ចុប្បន្ន៖

១០. Kim Soohyun

៩. Lee Junki

៨. Lee Jongsuk

៧. Baekhyun តារាចម្រៀងក្រុម EXO

៦. Sehun តារាចម្រៀងក្រុម EXO

៥. Park Sihoo

៤. Jungkook តារាចម្រៀងក្រុម BTS

៣. Taehyung តារាចម្រៀងក្រុម BTS

២. Jimin តារាចម្រៀងក្រុម BTS

១. Hwang Chiyeol

 

 

ដោយ៖Vibe

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត