ស្លុយហ្មង - 13h / 15h

 

ក្រៅពីការកំសាន្ត រីករាយ យើងក៏មានកម្មវិធី"ស្លុយម្អង" សម្រាប់ប្រិយមិត្ត និង យុវវ័យ
\r\nស្លុយៗ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានចំរៀងជាតិ និង អន្តរជាតិពិរោះៗទៅតាមការសំណូមពរ ដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង។ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង13 ដល់ ម៉ោង15 ។
\r\nលេខទូរស័ព្ទផ្ញើរសារក្នុងកម្មវិធី ៖ 095 555 945 / 070 555 945

\r\n