យឺត លឿន - 15h / 17h

 

តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៏និយាយជាមួយអ្នកនិយាយយឺត នៅពេលដែលអ្នកជាមនុស្សនិយាយលឿនៗ? សាកល្បងនៅបទពិសោធន៏សប្បាយរីករាយនេះនៅក្នុងកម្មវិធី"យឺតលឿន" ក្នុងម៉ោងទី1 ធានាថាអ្នកនឹងទប់សំណើចជាប់តែម្តង។ ចំណែកឯម៉ោងទី2 លោកអ្នកនឹងមានឪកាសសម្តែងរឿងខ្លីៗឥតប្រៀងទុក្ខជាមួយពិធីករ និង ពិធីការនីរបស់VIBE RADIO។ ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង15 ដល់ ម៉ោង17 ។
\r\nលេខទូរស័ព្ទផ្ញើរសារក្នុងកម្មវិធី ៖ 095 555 945 / 070 555 945

\r\n