ពីនេះ ពីនោះ - 18h / 20h

 

ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានប្លែកៗ និង គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏កើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក នឹងត្រូវលើកមកជំរាបជូននៅក្នុងកម្មវិធី "ពីនេះពីនោះ" ។ ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង18 ដល់ ម៉ោង20។

\r\n