ជះលុយ - 10h / 11h

 

នាងខ្ញុំសូរិយា! ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជះលុយ2០០០រៀលទិញអាហារពេលព្រឹក ជះលុយ500រៀល ទិញទឹកសុទ្ធ និង 100រៀលទិញស្ករគ្រាប់? ចុះអ្នកវិញតើរាល់ថ្ងៃអ្នកបានជះលុយទៅលើអ្វីខ្លះ? សូមប្រាប់ក្នុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំណា!! ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង9 ដល់ ម៉ោង10ព្រឹក។
\r\nលេខទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ៖ 095 555 945 / 070 555 945

\r\n