ផ្ទះបាយ Vibe - 11h / 12h

 

ថ្ងៃត្រង់នេះ តើអ្នកបានម្ហូបអ្វីសំរាប់ទទួលទាន? ចេះពីរបៀបធ្វើម្ហូប និង បង្អែមឆ្ងាញ់ៗ        ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធី "ផ្ទះបាយVibe"។ ស្តាប់បណ្តើរ ឆ្ញុយបណ្តើរ ហ៊ារទឹកមាត់ បណ្តើរទាំងនេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង។ ផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង11 ដល់ ម៉ោង12 ។
\r\nលេខទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ៖ 095 555 945 / 070 555 945

\r\n